ردیف

نام ونام خانوادگی

شهر

میزان تحصیلات و رشته تحصیلی

1

محمد صالح عیوضی

تهران

فوق لیسانس مهندسی صنایع

2

سعید آسترکی

زنجان

لیسانس مهندسی صنایع

3

علی آلبویه

سمنان

لیسانس مهندسی صنایع

4

محمد خزاعی

کرمانشاه

لیسانس مهندسی صنایع

5

مسیح دو مهری

مازنداران

فوق لیسانس مهندسی صنایع

6

شروین ذهنی

سنندج

لیسانس مهندسی صنایع

7

ابوذر زاهدی

البرز

لیسانس مهندسی صنایع

8

هادی رامشک

عسلویه

لیسانس مهندسی صنایع

9

شیما رحیمی

تهران

لیسانس مهندسی صنایع

10

نیلوفر محبعلی

تهران

فوق لیسانس مهندسی صنایع

11

مینا رشیدیان

تهران

فوق لیسانس مهندسی صنایع

12

مجتبی برزگری

تهران

لیسانس مهندسی صنایع